โลโก้วารสารไอซีทีศิลปากร
วารสารไอซีทีศิลปากรฉบับอิเล็กทรอนิกส์
ภาพหน้าปกวารสารไอซีทีศิลปากร

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

มกราคม - มิถุนายน 2559

บทความวิจัย

การประยุกต์กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในเกณฑ์การประเมิน การปฏิบัติงานของบุคลากรปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์

The Application of Analytic Hierarchy Process for Criteria in Assessing Employee’s Performance in Automotive Parts Industry

ศราวุธ ยังเจริญยืนยง, เสรี ชัดแช้ม, กนก พานทอง

ดาวน์โหลด: 670 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการคัดเลือกบุคลากรการบินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน

Development of Aviation Personnel Selection Model for the Aviation Industry Safety Performance Enhancement

พุฒิพันธุ์ เธียรวรรณ, สุวรรธนา เทพจิต, ปรีดา อัตวินิจตระการ

ดาวน์โหลด: 923 ครั้ง

การศึกษาอิทธิพลร่วมระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและสมรรถนะบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลบุคลากรกลุ่มบริษัทปิโตรเคมี ในจังหวัดระยอง

A Study of Interaction between Perception of Organizational Culture and Employee’s Competency Affecting Employee’s Effectiveness of Petrochemical Group in Rayong Province

วิลาสินี ศักดิ์นรงค์, พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ, อภิญญา อิงอาจ

ดาวน์โหลด: 374 ครั้ง

อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่ได้รับ รางวัลแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการดีเด่น ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจังหวัดชลบุรี

The Influence of the Quality of Working Life of Employees on Organization Commitment: A Case Study of the Automobile and Auto Parts, that Won the Outstanding Labor Relation and Welfare Award in an Industrial Estate in Chonburi Province

ภัทรีย์ธร วิจิตรณัฐฐากุล, พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ, อภิญญา อิงอาจ

ดาวน์โหลด: 343 ครั้ง

องค์ประกอบความสุขในการทํางานของพนักงานของสถานประกอบการ ในอุตสาหกรรมการผลิตท่ีเป็นภาคีเครือข่ายขององค์กรแห่งความสุขเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

Employee Work Happiness Factors of the Manufacturing Industry Employees of Enterprises in the Happy Workplace Network in the Eastern Industrial Estate of Thailand

วนศิลป์ แววรวีวงศ์, วรรณภา ลือกิตินันท์, อภิญญา อิงอาจ

ดาวน์โหลด: 738 ครั้ง

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

The Marketing Mixed Factors Affecting the Decision onTertiary Education of Students in the Faculty of Information and CommunicationTechnology, Silpakorn University

ณัฐวัชร เทียมทัด, สอาด บรรเจิดฤทธิ์

ดาวน์โหลด: 425 ครั้ง

การออกแบบตัวละครในงานแอนิเมชันความสมดุลของสุนทรียะแห่งการออกแบบกับแนวคิดทางการตลาด

Character Design in Animation, the Balance of the Design Aesthetic and Marketing Mindset

ณัฐพร กาญจนภูมิ, ยุวบูรณ์ ธํารงสมบัติสกุล, พรยศ มณีโชติปีติ, นพ ธรรมวานิช

ดาวน์โหลด: 763 ครั้ง

บทความวิชาการ

ปรากฏการณ์ "ซุงกิ" : ความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงในยุคดิจิทัล

“Song Joong Ki” Phenomenon: Parasocial Relationship in Digital Age

พรพรรณ เชยจิตร

ดาวน์โหลด: 521 ครั้ง

ปกิณกะ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร